RESULTS

2017 – 2018 – Std XII

Total No. of Students appeared 79
Total No. of Students Passed 79
School Topper: SAI SUBRAMANIAN B – 484/500 (Science Group)
ATHREYAKRISHANAN - 483/500 (Science Group)
VARSHA – 481/500 (Commerce Group)
Subject I II III
Science 484 483 476
Commerce 481 480 479

2017 – 2018 – Std X

Total No. of Students appeared 149
Total No. of Students Passed 149
School Topper: I - SHREYA SP – 486/500
II - K JHANANI - 485/500
H AMRITHA - 485/500
III - P HARSHITHA – 482/500
N RAGAVENDIRAN – 482/500

SUBJECT TOPPERS - XII

SUBJECT MARKS NAME OF THE STUDENT
English 97/100 SWATHI
VARSHA
MATHS 99/100 ATHREYA KRISHNAN
SAI SUBRAMANIAN
SAKET PREM
PHYSICS 98/100 AJAY BHAT
CHEMISTRY 99/100 AJAY BHAT
BIOLOGY 98/100 C SADHANA
COMP.SCIENCE 98/100 ATHREYA KRISHNAN
IP 99/100 RAAGAVAN S
BUSINESS STUDIES 98/2 MOHIT MOHAN
ROHAN CHOKSI
ACCOUNTANCY 95/5 MOHIT MOHAN
BHARAT CHORARIA
ROHAN CHOKSI
N ASMITHA
K VARSHINI
ECONOMICS 99/100 BHARAT M

SUBJECT TOPPERS – X

SUBJECT MARKS NAME OF THE STUDENT
English 96/4 K JHANANI
N RAGAVENDIRAN
MANSI BAGRI
PRIYADARSHINI K G
HINDI 97/2 SHREYA S P
SUBHASHISH DEY
TAMIL 95/3 AISWARYA
AKSHAYA
NITYASREE
SANSKRIT 91/1 MANGHAT VINAY VASUDEV
MATHEMATICS 100/6 RAGHAVENDIRAN
K JHANANI
SHRUTHI B
JANHNAVI
NETRA
ANIRUDH
SCIENCE 100/1 H AMRITA
SOCIAL SCIENCE 100/7 HARSHITHA P
KESAV
KASIVISHWA
SHREYA PREM
NILESH BALU
H AMRITA
ANANYA
Found. IT (1) 95/1 AISHWARYA