Results

2017 - 2018(CLASS 10)

SRISHTI JAIN

491/500

2017 - 2018(CLASS 12)

Gayatri Golcha

Commerce Stream
488/500

N. Vishal

Science Stream
478/500

Keerthana Rajasekhar

Science Stream
478/500

2016 - 2017

ANKITA SANGHVI

487/500

HARSHIL SHAH

484/500

2015 - 2016

VIDHAN BHAIYA

487/500

G.R. HARINI

484/500

2014 - 2015

M. PRARTHNA

487/500

SAI KISHORE

486/500